powerpoint

ปัญหาพรมแดนประเทศไทยกับ2 พาวเวอร์พ้อย

Advertisements

งานกลุ่มใหญ่ รวมเซค

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อการก่อสร้างกำแพงกั้นดินบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย โดยศึกษาข้อมูลต่างๆจากข้อมูลด้านธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งน้ำบาดาล ระดับน้ำใต้ดิน รวมถึงการศึกษาภาพถ่ายจากดาวเทียม พบว่า บริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะตลิ่งจาก กระแสน้ำมาก จนทำให้เกิดการสูญเสียพื้นที่การใช้สอยที่บริเวณนั้น จากข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาโดยพิจารณาค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณ พบว่า นี้ พื้นดินส่วนมากเป็น ดินเหนียว และมีทรายอยู่บ้าง เพื่อใช้ประกอบในการก่อสร้างกำแพงกันดิน และนอกจากนั้นยังพิจารณาข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร จากข้อดังกล่าวจะนำมาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน จากข้อมูลสอดคล้องกับลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น จึงนำไปสู่โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิน  

 

 

1.บทนำ 

1.1ปัญหา

                เนื่องจากทิศทางการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำโขงมีทิศทางการไหลปะทะชายฝั่งชายแดนของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ที่เราสนใจอยู่บริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เกิดปัญหามากที่สุด ซึ่งเหมาะสมแก่การวิธีป้องกันการพังทลายของดิน

1.2วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งเนื่องจากกระแสน้ำบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

1.3ขอบเขตของการศึกษา

                -ทำการศึกษาปัญหาเฉพาะบริเวณจ.หนองคาย

                –แหล่งข้อมูลได้จาก internet

                -ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลจำนวน 2 สัปดาห์

                -จำนวนสมาชิกในกลุ่มศึกษางานจำนวน 18 คน

 

 

2.ขั้นตอนการศึกษา 

2.1ศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้โปรแกรม Google earth และ Google map              

2.2พิจารณาปัญหาของบริเวณที่ตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ซึ่งจุดทำการศึกษาเนื่องจากบริเวณนี้มีปัญหาด้านการกัดเซาะตลิ่งจากกระแสน้ำมาก

2.3เมื่อพบปัญหาจากนั้นนำปัญหามาพิจารณาในเรื่องของข้อมูลหลุมเจาะ ข้อมูลน้ำบาดาล ระยะน้ำลดตลอดจนชนิดของดิน

3.ผลที่ได้

พื้นที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นดิน

– ข้อมูลพื้นที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงกั้นดิน ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการเพื่อการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณ หมู่ 1,2,5,6 บ้านปะโค 
ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย (ใช้อ้างอิงกับข้อมูลดิน ต.เวียงคุก)

รูปที่1.  แสดง ข้อมูลหลุมเจาะบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา  www.dpt.go.th/soil/

Plasticity chart

รูปที่2.แสดงค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณตำบลเวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา http://www.dpt.go.th/soil/

เมื่อพิจารณาค่า Liquid limit และค่า Plasticity limit จากข้อมูลหลุมเจาะบริเวณ พบว่า นี้ พื้นดินส่วนมากเป็น ดินเหนียว และมีทรายอยู่บ้าง เมื่อตรวจสอบข้อมูลจาก Plasticity chart  แล้วพบว่าข้อมูลเชื่อถือได้ซึ่งจากข้อมูลหลุมเจาะที่พิจารณาสามารถตรวจสอบค่าจาก Plasticity chart  ได้เพียง 2 ตัวอย่างเท่านั้น และตัวอย่างอื่นๆสามารถพิจารณาได้ จากการผ่านตะแกรงเบอร์ต่างๆได้ของดิน แล้วเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ว่าอยู่จำพวกดินชนิดใด จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้

 

ข้อมูลน้ำบาดาลสถานที่เจาะ  บ้าน ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก
 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 

คำบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Lithology Log)   หมายเลขบ่อ : B919

ตารางแสดงข้อมูลน้ำบาดาลสถานที่เจาะ  บ้าน ไผ่สีทอง ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แหล่งที่มา  http://www.dgr.go.th/ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

____________________________________________________________________________

จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน คำบรรยาย
0.00 10.00 ฟุต clay pale reddish brown, silty, some 1-2 mm. iron oxide pisolitic and fragments presented, non-plastic, compacted
10.00 20.00 ฟุต clay pale brown, silty, some lateritic, plastic, compacted
20.00 100.00 ฟุต shale reddish brown, slightly weathered, hard

___________________________________________________________________________________________________________

ความลึกชั้นหินแข็ง : –   ระยะของท่อกรอง : p(24.00-30.00)
ความลึกเจาะ :  30.00   Logged By :
ความลึกพัฒนา :  30.00   Checked By :
       
หน่วย : เมตร      

 

จากข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร

_____________________________________________________________________________________________________

4.สรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหา

– จากข้อมูล และภาพถ่ายทางอากาศข้างต้น ทำให้เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นข้อพิจารณาในการแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สืบเนื่องมาจากหนังสือสัญญาและอนุสัญญาที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศ ฝรั่งเศส ซึ่งจากแนวโน้มพื้นที่บางส่วนของประเทศไทย(พิจารณาเฉพาะ              จ.หนองคาย กับ จ.นครพนม ) ได้มีร่องน้ำลึกอยู่ใกล้ฝั่งพรมแดนประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากกระแสน้ำปะทะชายฝั่งประเทศไทยมากขึ้นดูได้จากพื้นที่ที่พิจารณาบางส่วน จะเกิดเกาะ แก่ง บริเวณกลางแม่น้ำโขง นั้นแสดงว่า กระแสน้ำเคยไหลในทิศทางหนึ่งมาก่อน และบางส่วนอาจเกิดจากเอกชน มีการสูบทรายน้ำโขงขึ้นมาจำหน่าย ทำให้กระแสน้ำที่ไหลซัดเซาะพื้นที่ทางประไทยมากขึ้น จนเกิดร่องน้ำลึกแนวพรมแดนประเทศไทย

– จากข้อมูลพื้นฐานบ่อน้ำบาดาล มาจาก กรมทรัพยากรน้ำบาล จะเห็นว่าระดับน้ำปกติอยู่ที่ประมาณ 7 เมตร และระยะน้ำลดอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร ซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงแห้งขอดหรือปริมาณน้ำมีน้อยในฤดูแล้ง เนื่องปริมาณน้ำลดมากกว่าระดับน้ำปกติ

ระดับน้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้ำโขงเป็นดินทราย มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า แม่น้ำดานูบตะวันออก

แนวทางแก้ปัญหา

ควรมีการทำกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ซึ่งปัจจุบันก็มีโครงการเพื่อการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย และควรมีบทลงโทษ หรือ ควบคุมการสูบทรายแม่น้ำโขงเพื่อจำหน่ายของเอกชน

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.dgr.go.th/ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

www.dpt.go.th/soil/  กรมโยธาธิการและผังเมือง

http://maps.google.co.th 

กลุ่มพื้นที่จังหวัด หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

โครงการทำอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง จังหวัด สกลนคร

 

โครงการทำอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

 พื้นที่ จังหวัดสกลนคร ต.สว่างแดนดิน

โครงการทำอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานเดิม
เพื่อสนับสนุนการขยายพื้นที่ชลประทานให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในการเกษตร
เพื่อเป็นแหล่งการประมงน้ำจืด

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายของโครงการเป็นการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพในบริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

– สามารถสร้างหลักประกันที่มั่นคงว่าจะมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปี   ในพื้นที่ชลประทาน

– สามารถขยายพื้นที่ชลประทานในฤดูแล้งภายในพื้นที่ชลประทาน

– ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆเช่น การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาชุมชน
– ช่วยลดปัญหาการว่างงานของเกษตรกร

– ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว

วิเคราะห์จากข้อมูลหลุมเจาะและข้อมูลทางธรณีวิทยา

                จากข้อมูลทางธรณีในพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบว่าเป็นชนิด K T m s (หิน ทราย แป้งสีน้ำตาลแดง):ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลหลุมเจาะแล้วพบว่าเป็นประเภทดินเม็ดละเอียด ข้อม๔ลจากแหล่งทั้งสองพบว่าเป็นมูลข้อมูลที่สอดคล้องกัน ดังนั้นสรุปได้ว่าเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้

 

 

 

 

ข้อมูลหลุมเจาะ จ.สกลนคร

 

 

 

ที่มาข้อมูล http://www.dpt.go.th/soil/  ใช้ในการสืบค้นข้อมูลหลุมเจาะ

งาน Geo ครับ

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง ดินเหนียว กับ ดินทราย ครับ

Assignment 2: Soil Classification

การจำแนกดินทางวิศวกรรม : Soil Classification (ASTM D 2487-69)

ดินเป็นวัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น กรวด, ทราย, ดินเหนียว, อินทรียสาร
เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของ หินต้นกำเนิด, การกัดกร่อนผุพัง, การพัดพา และการตกตะกอนทับถม เพื่อที่จะจัดหมวดหมู่ของดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะคล้ายกันเข้าอยู่ในพวกเดียวกันตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานการจำแนกประเภทของดินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง     Soil Origin   
  เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องกับดินอยู่หลายสาขาด้วยกัน การจำแนกประเภทดินจึงแตกต่างกันออกไป
แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานในแต่ละสาขา เช่น ทางด้านเกษตรศาสตร์ จะจำแนกดินตามความอุดมสมบูรณ์ของธาตุสารที่พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ ทางด้านธรณีวิทยาอาศัยลักษณะหินต้นกำเนิด และการกัดกร่อนผุพัง เป็นปัจจัยในการจำแนก สำหรับทางวิศวกรรมโยธา พิจารณาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และกลศาสตร์ของดินเป็นหลัก เช่น ขนาดของเม็ดดิน, แรงยึดเกาะของมวลดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยทางวิศวกรรมแต่ละหมวดหมู่ของดินที่จัดเข้าไว้ จะมีอักษรย่อเฉพาะซึ่งจะเป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายในหมู่วิศวกร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  ในวงการวิศวกรรมโยธา การจำแนกดินมีหลายระบบ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประโยชน์
ใช้สอย เช่น งานด้านถนนใช้ระบบ AASHO Classification ซึ่งจัดแบ่งดินตามความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุก่อสร้างถนน‚ งานสนามบินใช้ระบบของ FAA Classification และระบบ Unified Soil Classification ซึ่งใช้กับงานวิศวกรรมทั่ว ๆ ไป และนิยมแพร่หลายกว่าระบบอื่น ๆ
   โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการจำแนกในระบบ Unified Soil Classification USC  ซึ่งอาศัยข้อมูลพื้นฐานในการจำแนก คือ การกระจายและขนาดของเม็ดดิน,
ค่า Atterberg’s limits (L.L.‚ P.L.‚ P.I)‚ สีกลิ่น และการจับตัวของเม็ดดิน รวมทั้งอินทรียสารที่เจือปน

 Unified Soil

  รูปที่1 แผนภูมิการจำแนกประเภทดินโดยระบบ Unified Soil

 

 Unified Soil Classification

 การจำแนกโดย  Unified Soil Classification System

  ใช้อักษรย่อ 2 ตัว ทำให้จดจำง่าย และมีความหมายในตัวเอง เช่น G = Gravel (กรวด)‚
S = Sand (ทราย)‚ M = Silt (ดินทราย)‚ C = Clay (ดินเหนียว)‚ W = Well Graded (เม็ดคละ)‚ P = Poorly Grade (เม็ดไม่คละ)‚ H = High Liquid Limit (L.L. มีค่าสูง)‚ L = Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่ำ) หรือ O = Organic (ดินมีอินทรียสารปนมาก) ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1

»ขั้นตอนในการจำแนกทำได้ดังนี้«

  1. แบ่งตามลักษณะขนาดเม็ดดิน เป็นพวกเม็ดหยาบได้แก่ กรวด (Gravel) และทราย

(Sand) และพวกเม็ดละเอียด ได้แก่ ดินเหนียว (Clay) และดินทราย (Silt)

  2. แบ่งย่อยตามลักษณะการกระจายของเม็ดดิน สำหรับพวกเม็ดหยาบเป็นพวกที่เม็ดคละหลาย
ขนาด (Well Graded) และเม็ดไม่คละ เนื่องจากมีเม็ดขนาดเดียวกันมากหรือขนาดเม็ดขาดช่วง (Poorly Grade)
  3. แบ่งย่อยตามค่า Atterberg’s limits สำหรับพวกเม็ดละเอียด เรียกว่า Plasticity เช่น พวก
มีค่า L.L. และ P.I สูง เรียกว่า High Liquid Limit เป็นต้น
  เมื่อถึงขั้นสุดท้าย จะมีอักษรย่อแทน 2 ตัว (ในกรณีก้ำกึ่งใช้ 4 ตัว) เช่น CH‚ GW‚ SP หรือ
GM-GC‚ ML-CL

»ตัวอย่างข้อมูลเพื่อการจำแนกดิน«
Soil-Classification

ระบบ Unified Soil Classification
  SOIL A
  เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 3 และรูปที่ 1 และตารางที่ 1 จะจำแนกดิน SOIL A ตามขั้นตอน
ดังนี้
  1. พิจารณาว่าเป็นดินเม็ดหยาบ เพราะขนาดที่เล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 200 มีเพียง 1.5% เท่านั้น
  2. เป็นดินทราย (Sand) เพราะขนาดที่เล็กกว่าตะแกรงเบอร์ 4 มีถึง 61.0%
  3. เป็นดินทรายที่มีส่วนของเม็ดเล็ก (Fine)น้อย (น้อยกว่า 5% ผ่านตะแกรงเบอร์ 200) จึงเป็น
จำพวก SW หรือ SP
  4. พิจารณาการกระจายของเม็ดดินจากรูปที่ 3
  Unified Soil Classification
  Unified Soil Classification
  ดังนั้น ดินตัวอย่าง SOIL A เป็น SW (Well graded sand‚ with little fine) สำหรับ SOIL B และ
SOIL C ได้รวมการจำแนกและเหตุผลในตารางที่ 4
Soil Spreading
รูปที่ 3 กราฟการกระจายของเม็ดดินจากตัวอย่าง SOIL A‚ SOIL B‚ และ SOIL C
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจำแนกตัวอย่างดิน SOIL B และ C
โดยระบบ Unified Soil Classification
Unified Soil Classification

• ASTM Unified Soil Classification(USC) System•

Unified Soil Classification (USC) System (from ASTM D 2487)
 
Major Divisions Group
Symbol
Typical Names
Course-Grained Soils
More than 50% retained
on the No. 200 sieve
Gravels
50% or more of course
fraction retained on
the No. 4 sieve
Clean Gravels GW Well-graded gravels and gravel-sand mixtures, little or no fines
GP Poorly graded gravels and gravel-sand mixtures, little or no fines
Gravels
with Fines
GM Silty gravels, gravel-sand-silt mixtures
GC Clayey gravels, gravel-sand-clay mixtures
Sands
50% or more of course
fraction passes
the No. 4 sieve
Clean Sands SW Well-graded sands and gravelly sands, little or no fines
SP Poorly graded sands and gravelly sands, little or no fines
Sands
with Fines
SM Silty sands, sand-silt mixtures
SC Clayey sands, sand-clay mixtures
Fine-Grained Soils
More than 50% passes
the No. 200 sieve
Silts and Clays
Liquid Limit 50% or less
ML Inorganic silts, very fine sands, rock four, silty or clayey fine sands
CL Inorganic clays of low to medium plasticity, gravelly/sandy/silty/lean clays
OL Organic silts and organic silty clays of low plasticity
Silts and Clays
Liquid Limit greater than 50%
MH Inorganic silts, micaceous or diatomaceous fine sands or silts, elastic silts
CH Inorganic clays or high plasticity, fat clays
OH Organic clays of medium to high plasticity
Highly Organic Soils PT Peat, muck, and other highly organic soils
Prefix: G = Gravel, S = Sand, M = Silt, C = Clay, O = Organic    
Suffix: W = Well Graded, P = Poorly Graded, M = Silty, L = Clay, LL < 50%, H = Clay, LL > 50%

 

•Remark•: Link For Standard  Practice for Classification of Soil for Engineering Purposes(Unified Soil Classification System)

http://www.svcp-sa.com/images/STANDARDS%20AND%20QUALITY/STANDARDS%20AND%20QUALITY%201/D%202487%20-%2006%20Soil%20Clasification.pdf

 Wentworth Scale

»ข้อเปรียบเทียบการจำแนกขนาดของอนุภาคแบบ UCS และแบบ Wentworth  scale«

ชื่อที่ใช้เรียก UCS (mm) Wentworth scale (mm)
หิน(boulder) >75 256
กรวด(gravel) 4.75-75 2-256
ทราย(sand) 0.075-4.75 ⅟16-2
ตะกอน(silt) 0.005-0.075 ⅟256-⅟16
ดินเหนียว(clay) <0.005 <⅟256

 

 

เซค 1 กลุ่ม 3 ครับบบบบบบบบบ